Faceparty nyereményjáték

Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

A Faceparty nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Woop Media Kft. (Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 35-37. 4. em. 36., Cégjegyzékszám: 01-09-164395) (a továbbiakban: Szervező).

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Játékot a Szervező az általa fejlesztett és üzemeltetett Faceparty alkalmazáson és az általa kezelt https://faceparty.app domain alatti honlapon keresztül bonyolítja.

A Játékos a Faceparty alkalmazás letöltésével annak a Játék időtartama alatt történő aktív használatával automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az alkalmazás letöltése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban a Woop Media Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, továbbá alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete:

Azok a játékosok, akik a letöltik a Faceparty alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból, regisztrálnak a Faceparty alkalmazás használatára és aktívan használják az alkalmazást, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. Aktívnak minősül az a Játékos, aki a regisztrációt követően legalább hét különböző napon belép az applikációba.

A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.

A Játék időtartama: A Játék 2019. 05. 23. nap 00:01 órától 2019. 06. 23. nap 23:59 percig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Faceparty regisztrációval rendelkezik.

4. A sorsolás időpontja: 2019. 06. 24. nap 18 óra

A játék nyertese a Faceparty alkalmazáson keresztül kap értesítést, az értesítéstől számított két munkanapon belül a Faceparty alkalmazáson keresztül fel kell vennie üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.

5. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Szervező ajánlotta fel.

A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek a Játékból a 2. pont szerint kizárt személyek.

A nyeremények:

 • 1 darab. Apple Iphone XR okostelefon
 • 1 darab Wellness hétvége 2 fő részére félpanziós ellátással
 • 1 darab Szélcsatornában élmény repülés 2 fő részére

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Játékban nyereményenként egy-egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Szervező megkeresésére két munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Faceparty üzenet formájában a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Nyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Faceparty regisztrációkor megadott felhasználónevek számsorba rendezésével, és egy véletlenszerű számgenerálással kerül sor a Szervező székhelyén: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 35-37. 4. em. 6. A nyeremények kisorsolása nem nyilvános, a sorsolásról jegyzőkönyv készül.

6. Nyertesek értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel a Faceparty alkalmazásban küldött üzenet formájában zajlik, amely megkeresésre ő két munkanapon belül privát üzenetben köteles visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 48 órán belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni, és a nyereményt a pótnyertes részére átadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját, valamint a nyeremény átvétele során készített fotókat és interjút a Szervező a Faceparty https://faceparty.app alatti honlapján közölje, mint a Játék nyertesét.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremény sorsolását követő 2 munkanappal bezárólag a Szervezőnek a Faceparty alkalmazáson keresztül küldött üzenetben, vagy e-mailben az alábbi e-mail címre küldött üzenetben: nyerj2019@faceparty.hu

7. Egyéb rendelkezések

A Szervező külön kiemeli, hogy a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Woop Media Kft., mint Adatkezelő számára adják meg az adatokat.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Adatvédelmi tájékoztató a Faceparty nyereményjátékához

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és azok forrása

Az adatkezelés időtartama

Adattovábbítás címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

A Faceparty

nyereményjátékában való részvétel biztosítása; nyertes játékosok esetén kapcsolattartás és a nyeremény átadása

A GDPR 6. cikk

(1) bekezdés

a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulását a Faceparty alkalmazás letöltésével és annak a nyereményjáték ideje alatt hetente legalább 3 alkalommal történő aktív használatával adja meg a Játékszabályzatban meghatározott módon.

Név, e-mail cím, értesítési telefonszám

Adatkezelő a nem nyertes játékosok személyes adatait a sorsolástól számított 15 napon belül törli. A nyertes játékosok adatait Adatkezelő e táblázat lentebb található céljai szerint kezeli az ott meghatározott időtartamokig.

Adatkezelők nem vesznek igénybe adatfeldolgozót

A nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges igények és jogviták hatékony rendezése.

Ilyen lehet például a GDPR 17. cikk (3) e) alapján a nyertesek által a nyereményjátékkal kapcsolatban esetlegesen kezdeményezett jogvitákban és hatósági eljárásokban történő védekezés.

Ez az adatkezelés csak nyertes játékosok esetén valósul meg.

A GDPR 6. cikk

(1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő jogos érdeke az esetleges igények és jogviták hatékony rendezése.

Az érdekmérlegelési teszt jelen tájékoztató mellékletét képezi.

Jelen adatkezelés i tájékoztatóban szereplő minden személyes adat

A nyeremény átadását követő 5 év.

Egy esetleges jogvita esetén Adatkezelő megbízhat ügyvédi irodát a jogvita jogi képviseletének ellátása céljából.

Adatkezelők nem vesznek igénybe adatfeldolgozót.

Egyedi fényképfelvételek készítése a nyeremény átadásakor

Ez az adatkezelés csak nyertes játékosok esetén valósul meg.

A GDPR 6. cikk

(1) bekezdés

a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Képmás

-az érintettől felvett képmás formájában

Az eseményt követő 1 év.

Faceparty készíti a fotókat az esemény során

Adatkezelők neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:

 • Adatkezelő: Woop Media Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 35-37. 4. em. 6.),

tel.: +36 30/263-9020; weboldal: https://faceparty.app e-mail: nyerj2019@faceparty.hu

Az adatkezelők önálló adatkezelőknek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját adatvédelmi tájékoztatókkal rendelkeznek.

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként):

 • Adatkezelő: Woop Media Kft. – ügyvezető, project management

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:

nem valósul meg.

Az adatkezelés folyamatának bemutatása:

A Faceparty nyereményjátékának keretein belül, amennyiben a játékosok a Faceparty alkalmazást Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból letöltik, regisztrálnak a Faceparty alkalmazás használatára, és a Játék időtartama alatt hetente legalább 3 alkalommal aktívan használják az alkalmazást részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. A Woop Media Kft. a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti adatokat jogi igény érvényesítéséhez használhatja fel. A nyeremény átadásáról a Woop Media Kft. által megbízott fotós képet készít promóciós céllal.

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba:

A Szervező https://faceparty.app domain alatti honlapjára feltöltött képek EU-n kívüli országokban is láthatók azon csoport tagjai számára, amelybe a képek feltöltésre kerülnek. Woop Media Kft. a fent jelzett időtartam után a fotókat törli.

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik:

nem valósul meg automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati  lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a  személyes  adatokat  jogellenesen  kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye:

Amennyiben hozzájárulását visszavonja személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékban való részvételre vonatkozóan, személyes adatait töröljük, a nyereményjátékban való részvételét azonban sajnos nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben hozzájárulását visszavonja arra vonatkozóan, hogy Önről egyediesített fényképfelvételek készíthetők, akkor nem készítünk Önről ilyen felvételeket, illetve, ha már elkészültek, azokat levesszük a Faceparty http://faceparty.app domain alatti honlapjáról és a felvételeket töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://www.naih.hu

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Menü